Referencia: 89800598

EMpowerLED BASIC FX 213 LP 75W 220V