Referencia: 28004640

basicDIM ILD G2 SSM 20 4DPI WDA WH