Referencia: 28004414

basicDIM ILD G2 FSL SFI 30 5DPI BK