Referencia: 28003390

basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI BK