Kompakt Fixed-Output

Datenblätter


Kompakt Fixed-Output
Dokument      Beschreibung      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen Markierte Daten herunterladen
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.28 MB 14.02.2017
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.27 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.27 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.22 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_60W_900-1750mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 60 W 900–1750 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.22 MB 27.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 100 W 1100–2100 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.16 MB 14.03.2017
neu
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.77 MB 13.01.2017
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.78 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.77 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500-1400 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.74 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.52 MB 14.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.51 MB 14.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.51 MB 14.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.47 MB 14.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_60W_900-1750mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 60 W 900–1750 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.42 MB 27.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 100 W 1100–2100 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel 1.41 MB 14.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_C_ADV_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC C ADV
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.16 MB 21.10.2016
TALEXXdriver_LC_15_20W_350_500mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 15/20 W 350/500 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung) 1.40 MB 21.10.2016
TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver Leuchteneinbau oder unabhängiger Einbau 1.97 MB 16.01.2017
TALEXXdriver_LC_47W_1050mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 47 W 1050 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung) 1.50 MB 16.01.2017
TALEXXdriver_LC_60W_1050mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1050 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung) 1.50 MB 16.01.2017
Driver_LC_20W_350_500_700mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 20 W 350/500/700 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver 1.18 MB 23.03.2017
neu
Driver_LC_35W_350_500mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver 1.30 MB 23.03.2017
neu
Driver_LC_35W_700_800_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 700/800/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver 1.33 MB 23.03.2017
neu
Driver_LC_42W_700_900_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 42 W 700/900/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver 1.34 MB 23.03.2017
neu
Driver_LC_60W_1050_1200_1400mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1050/1200/1400 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver 1.34 MB 23.03.2017
neu
Driver_LC_18W_350mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 18 W 350 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau 903 KB 06.02.2017
Driver_LC_21W_700mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 21 W 700 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau 906 KB 06.02.2017
Driver_LC_31W_700mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 31 W 700 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau 909 KB 06.02.2017
Driver_LC_10W_250mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 250 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 931 KB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_10W_350_500_700mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 350/500/700 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.06 MB 14.11.2016
Driver_LC_13W_300mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 13 W 300 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 955 KB 03.04.2017
neu
Driver_LC_15W_350mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 15 W 350 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 948 KB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_15_20_25W_350_500_700_600mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 15/20/25 W 350/500/700/600 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.27 MB 25.04.2017
neu
Driver_LC_20W_350mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 20 W 350 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 919 KB 03.04.2017
neu
TALEXXconverter_LC_30W_700mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.16 MB 04.08.2016
TALEXXconverter_LC_35W_350_500_800_1050mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500/800/1050 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.15 MB 24.02.2017
TALEXXconverter_LC_40W_900mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 40 W 900 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.16 MB 04.08.2016
TALEXXdriver_LC_50_60W_1200_700_1400mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 50/60 W 1200/700/1400 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.20 MB 15.07.2016
TALEXXdriver_LC_25_30W_600_700mA_fixC_SC_SNC_de.pdf
Driver LC 25/30 W 600/700 mA fixC SC SNC
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung) 1.68 MB 25.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_35_40_42W_800_900_1050mA_fixC_SC_SNC_de.pdf
Driver LC 35/40/42 W 800/900/1050 mA fixC SC SNC
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung) 1.96 MB 03.11.2016
TALEXXdriver_LC_45W_1050mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 45 W 1050 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.09 MB 15.07.2016
TALEXXdriver_LC_10W_250_350_500_700mA_fixC_SR_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 250/350/500/700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.37 MB 12.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_13_15W_300_350mA_fixC_SR_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 13/15 W 300/350 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.25 MB 15.07.2016
Driver_LC_20W_350mA_fixC_SR_SNC_de.pdf
Driver LC 20 W 350 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.01 MB 03.04.2017
neu
TALEXXdriver_LC_20W_500_700mA_fixC_SR_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 20 W 500/700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.25 MB 15.07.2016
TALEXXdriver_LC_30W_700mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.19 MB 15.07.2016
TALEXXdriver_LC_35W_350_500_800_1050mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500/800/1050 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.36 MB 15.07.2016
TALEXXdriver_LC_40W_900mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 40 W 900 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.19 MB 15.07.2016
TALEXXdriver_LC_45W_1050mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 45 W 1050 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.01 MB 17.02.2017
TALEXXdriver_LC_50_60W_1200_700_1400mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 50/60 W 1200/700/1400 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung 1.31 MB 15.07.2016
TALEXXconverter_LCI_5W_350mA_de.pdf
Driver LCI 5 W 350 mA
Konstantstrom-LED-Driver 801 KB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCCI_16W_de.pdf
Driver LCCI 16 W
Konstantstrom-LED-Driver 700 KB 17.01.2017
TALEXXconverter_LCI_15W_350mA_de.pdf
Driver LCI 15 W 350 mA
Konstantstrom-LED-Driver 817 KB 27.08.2015
TALEXXconverter_LCI_15W_700mA_de.pdf
Driver LCI 15 W 700 mA
Konstantstrom-LED-Driver 816 KB 27.08.2015
TALEXXconverter_LCI_15W_350_500_700mA_M020_de.pdf
Driver LCI 15 W 350/500/700 mA M020
Konstantstrom-LED-Driver 640 KB 17.10.2016
TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA
Konstantstrom-LED-Driver 819 KB 27.08.2015
DS_TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_A120_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA A120
Konstantstrom-LED-Driver 818 KB 04.04.2011
TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_M120_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA M120
Konstantstrom-LED-Driver 743 KB 25.08.2015
DS_TALEXXconverter_LCI_33W_700mA_U010_de.pdf
Driver LCI 33 W 700 mA U010
Konstantstrom-LED-Driver 812 KB 30.05.2011
DS_TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_R010_de.pdf
Driver LCI 50 W 1050 mA R010
Konstantstrom-LED-Driver 936 KB 23.05.2016
TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_T020_de.pdf
Driver LCI 50 W 1050 mA T020
Konstantstrom-LED-Driver 1.04 MB 23.05.2016
DS_TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_R010_de.pdf
Driver LCI 55 W 1400 mA R010
Konstantstrom-LED-Driver 936 KB 23.05.2016
TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_T020_de.pdf
Driver LCI 55 W 1400 mA T020
Konstantstrom-LED-Driver 1.04 MB 23.05.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 997 KB 17.08.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.10 MB 17.08.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 972 KB 30.06.2016
TALEXXconverter_LCI_55W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 55 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 947 KB 21.02.2017
TALEXXconverter_LCI_100W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 100 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.10 MB 16.11.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_350mA-900mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W 350 – 900 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.42 MB 17.08.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.27 MB 30.06.2016
TALEXXconverter_LCI_55W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 55 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.26 MB 30.06.2016
TALEXXconverter_LCI_100W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 100 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.66 MB 18.03.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 350/500/700 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 975 KB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 20 W 350/500/700 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 943 KB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 350/500/700/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.55 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_42W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 42 W 900/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 960 KB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_60_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 60 W 700/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 902 KB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_65_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 65 W 1400/1750 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 898 KB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_100W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 100 W 1400/1750/2100 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.04 MB 08.02.2017
TALEXXconverter_LCI_150W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 150 W 1750/2100/2450 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1.05 MB 06.03.2017
neu
TALEXXconverter_LCI_10W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 10 W 350/500/700 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.13 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 20 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.06 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.12 MB 19.11.2012
TALEXXconverter_LCI_42W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 42 W 900/1050 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.12 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_60W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 60 W 700/1050 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.07 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_65W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 65 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.06 MB 19.11.2012
Archiv (Produkte nicht mehr verfügbar)
Dokument Beschreibung Größe Datum  
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
TALEXXconverter_LCI_10W_150mA-400mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 150 – 400 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 953 KB 30.06.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 20 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau 1006 KB 17.08.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_150mA-400mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 10 W 150 – 400 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.25 MB 18.03.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_350mA-900mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 20 W 350 – 900 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver 1.18 MB 08.07.2016
DS_TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_N020_de.pdf
TALEXXconverter LCI 50 W 1050 mA N020
1-Kanal LED-Driver 1.00 MB 27.08.2013
TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_O010_de.pdf
TALEXXconverter LCI 55 W 1400 mA O010
1-Kanal LED-Driver 950 KB 25.04.2013
DS_TALEXXconverter_LCCI_16W_Q010_de.pdf
TALEXXconverter LCCI 16 W Q010
LED-Driver 815 KB 21.11.2011