Kompakt Fixed-Output

Datenblätter


Kompakt Fixed-Output
Dokument      Beschreibung      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen Markierte Daten herunterladen
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,22 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,21 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,22 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,22 MB 06.09.2017
TALEXXdriver_LC_60W_900-1750mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 60 W 900–1750 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,16 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 100 W 1100–2100 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,22 MB 06.09.2017
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,75 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,74 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,74 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500-1400 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,76 MB 06.09.2017
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,52 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,51 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,51 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,52 MB 06.09.2017
TALEXXdriver_LC_60W_900-1750mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 60 W 900–1750 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,42 MB 17.07.2017
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 100 W 1100–2100 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,52 MB 12.01.2018
neu
TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_C_ADV_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC C ADV
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,17 MB 06.07.2017
TALEXXdriver_LC_15_20W_350_500mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 15/20 W 350/500 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,37 MB 06.07.2017
TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver Leuchteneinbau oder unabhängiger Einbau1,99 MB 03.05.2017
TALEXXdriver_LC_47W_1050mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 47 W 1050 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,52 MB 03.05.2017
TALEXXdriver_LC_60W_1050mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1050 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,52 MB 03.05.2017
Driver_LC_25W_350-600mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 25 W 350-600 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,83 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_35W_500-800mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 500-800 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,83 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_40W_800-1050mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 40 W 800-1050 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,82 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_50W_900-1200mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 50 W 900-1200 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,82 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_60W_1000-1400mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1000-1400 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,84 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_20W_350_500_700mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 20 W 350/500/700 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,18 MB 23.03.2017
Driver_LC_35W_350_500mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,29 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_35W_700_800_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 700/800/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,32 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_42W_700_900_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 42 W 700/900/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,33 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_60W_1050_1200_1400mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1050/1200/1400 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,33 MB 13.12.2017
neu
Driver_LC_18W_350mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 18 W 350 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau903 KB 19.12.2017
neu
Driver_LC_21W_700mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 21 W 700 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau907 KB 19.12.2017
neu
Driver_LC_31W_700mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 31 W 700 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau910 KB 19.12.2017
neu
Driver_LC_10W_250mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 250 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau932 KB 03.04.2017
TALEXXdriver_LC_10W_350_500_700mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 350/500/700 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,08 MB 19.07.2017
Driver_LC_13W_300mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 13 W 300 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau955 KB 03.04.2017
Driver_LC_15W_350mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 15 W 350 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau949 KB 03.04.2017
TALEXXdriver_LC_15_20_25W_350_500_700_600mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 15/20/25 W 350/500/700/600 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,33 MB 15.05.2017
Driver_LC_20W_350mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 20 W 350 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau919 KB 03.04.2017
TALEXXconverter_LC_30W_700mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,06 MB 12.10.2016
TALEXXconverter_LC_35W_350_500_800_1050mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500/800/1050 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,21 MB 15.05.2017
TALEXXconverter_LC_40W_900mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 40 W 900 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,06 MB 12.10.2016
TALEXXdriver_LC_50_60W_1200_700_1400mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 50/60 W 1200/700/1400 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,16 MB 18.10.2017
TALEXXdriver_LC_25_30W_600_700mA_fixC_SC_SNC_de.pdf
Driver LC 25/30 W 600/700 mA fixC SC SNC
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,73 MB 11.10.2017
TALEXXdriver_LC_35_40_42W_800_900_1050mA_fixC_SC_SNC_de.pdf
Driver LC 35/40/42 W 800/900/1050 mA fixC SC SNC
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,82 MB 18.10.2017
TALEXXdriver_LC_45W_1050mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 45 W 1050 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,05 MB 21.06.2017
TALEXXdriver_LC_10W_250_350_500_700mA_fixC_SR_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 250/350/500/700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,37 MB 18.10.2017
TALEXXdriver_LC_13_15W_300_350mA_fixC_SR_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 13/15 W 300/350 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,21 MB 15.05.2017
Driver_LC_20W_350mA_fixC_SR_SNC_de.pdf
Driver LC 20 W 350 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,01 MB 03.04.2017
TALEXXdriver_LC_20W_500_700mA_fixC_SR_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 20 W 500/700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,21 MB 15.05.2017
TALEXXdriver_LC_30W_700mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,1 MB 30.10.2017
TALEXXdriver_LC_35W_350_500_800_1050mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500/800/1050 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,33 MB 23.05.2017
TALEXXdriver_LC_40W_900mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 40 W 900 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,11 MB 23.05.2017
TALEXXdriver_LC_45W_1050mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 45 W 1050 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,06 MB 21.06.2017
TALEXXdriver_LC_50_60W_1200_700_1400mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 50/60 W 1200/700/1400 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,27 MB 23.05.2017
TALEXXconverter_LCI_5W_350mA_de.pdf
Driver LCI 5 W 350 mA
Konstantstrom-LED-Driver804 KB 31.05.2017
TALEXXconverter_LCCI_16W_de.pdf
Driver LCCI 16 W
Konstantstrom-LED-Driver700 KB 17.01.2017
TALEXXconverter_LCI_15W_350mA_de.pdf
Driver LCI 15 W 350 mA
Konstantstrom-LED-Driver817 KB 27.08.2015
TALEXXconverter_LCI_15W_700mA_de.pdf
Driver LCI 15 W 700 mA
Konstantstrom-LED-Driver817 KB 27.08.2015
TALEXXconverter_LCI_15W_350_500_700mA_M020_de.pdf
Driver LCI 15 W 350/500/700 mA M020
Konstantstrom-LED-Driver640 KB 17.10.2016
TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA
Konstantstrom-LED-Driver820 KB 27.08.2015
DS_TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_A120_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA A120
Konstantstrom-LED-Driver818 KB 04.04.2011
TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_M120_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA M120
Konstantstrom-LED-Driver693 KB 12.10.2016
DS_TALEXXconverter_LCI_33W_700mA_U010_de.pdf
Driver LCI 33 W 700 mA U010
Konstantstrom-LED-Driver813 KB 30.05.2011
DS_TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_R010_de.pdf
Driver LCI 50 W 1050 mA R010
Konstantstrom-LED-Driver770 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_T020_de.pdf
Driver LCI 50 W 1050 mA T020
Konstantstrom-LED-Driver947 KB 12.10.2016
DS_TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_R010_de.pdf
Driver LCI 55 W 1400 mA R010
Konstantstrom-LED-Driver771 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_T020_de.pdf
Driver LCI 55 W 1400 mA T020
Konstantstrom-LED-Driver948 KB 12.10.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau981 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_55W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 55 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau947 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_35W_350mA-900mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W 350 – 900 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,24 MB 12.10.2016
TALEXXconverter_LCI_55W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 55 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,21 MB 12.10.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 350/500/700/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,55 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_60_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 60 W 700/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau849 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_65_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 65 W 1400/1750 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau846 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_100W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 100 W 1400/1750/2100 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,04 MB 19.06.2017
TALEXXconverter_LCI_150W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 150 W 1750/2100/2450 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,05 MB 19.06.2017
TALEXXconverter_LCI_42W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 42 W 900/1050 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,12 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_60W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 60 W 700/1050 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,07 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_65W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 65 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,06 MB 19.11.2012
I-SELECT_2_PLUG_PRE_EXC_Sets_de.pdf
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Sets
Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung287 KB 20.10.2017
Archiv (Produkte nicht mehr verfügbar)
Dokument Beschreibung Größe Datum  
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
TALEXXconverter_LCI_10W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau851 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_10W_150mA-400mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 150 – 400 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau953 KB 30.06.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_150mA-400mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 10 W 150 – 400 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,25 MB 18.03.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 20 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1006 KB 17.08.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_350mA-900mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 20 W 350 – 900 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,18 MB 08.07.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau923 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_35W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,19 MB 12.10.2016
TALEXXconverter_LCI_100W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 100 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,05 MB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_100W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 100 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,6 MB 18.03.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 350/500/700 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,04 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 20 W 350/500/700 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,01 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_42W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 42 W 900/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,03 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 10 W 350/500/700 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,25 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 20 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,18 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,31 MB 20.10.2016
DS_TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_N020_de.pdf
TALEXXconverter LCI 50 W 1050 mA N020
1-Kanal LED-Driver1 MB 27.08.2013
TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_O010_de.pdf
TALEXXconverter LCI 55 W 1400 mA O010
1-Kanal LED-Driver950 KB 25.04.2013
DS_TALEXXconverter_LCCI_16W_Q010_de.pdf
TALEXXconverter LCCI 16 W Q010
LED-Driver816 KB 21.11.2011